PLAY OFF ALTO         

               13° - 16° POSTO               

                   
  Semi Finali  
 
  CRAL REALE MUTUA 0  
 
  FROG SPORT 0  
  FINALE 15° - 16° posto     FINALE 13° - 14° posto    
  XXXXX 0   XXXXX 0  
  XXXXX 0   XXXXX 0  
  SATURNIO 0  
 
  D.B. CASELLE 0  
 
  13° Classificato  
  14° Classificato  
  15° Classificato  
  16° Classificato